BBC Lifestyle

Episode 6 – European Cakes

Preview

Episode 6 – European CakesEpisode 6 – European Cakes

The remaining six bakers face three European cakes.